Biz hakda

Eltip bermek we töleg şertleri

  • Sargydyň jemi bahasy azyndan 150 manat bolmalydyr.
  • Häzirki wagtda eltip bermek hyzmaty Aşgabat şäheriniň çägi bilen bir hatarda Büzmeýine we Änew şäherine amala aşyrylýar.
  • Saýtdan sargyt edeniňizden soňra operator size sargydy tassyklamak üçin jaň eder.
  • Eltip bermek hyzmaty girizen salgyňyz we telefon belgiňiz esasynda amala aşyrylýar.
  • Sargyt tassyklanmadyk ýagdaýynda ol hasaba alynmaýar we ýerine ýetirilmeýär. Sargydyň tassyklanmagy üçin girizen telefon belgiňizden jaň kabul edip bilýändigiňize göz ýetiriň. Şeýle hem girizen salgyňyzyň dogrulygyny barlaň.
  • Sagat 17:00-a çenli kabul edilen sargytlar şol gün eltilýär, 17:00-dan soň kabul edilen sargytlar ertesi gün gowşurylar.
  • Töleg, sargydy barlap, kabul edeniňizden soňra milli manatda amala aşyrylýar.
  • Töleg nagt we nagt däl görnüşde amala aşyrylýar.
  • Kabul edip, tölegini geçiren harydyňyz yzyna alynmaýar.